Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

BIWA

:

Strona główna

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Program konferencji już dostępny

(poniżej i do pobrania)
 

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej ma zaszczyt zaprosić na

 

II Ogólnopolską Konferencję Naukową

 

z cyklu:

 

                                                       Badania Interdyscyplinarne w Architekturze
 
 


 
  Konferencja - o chrakaterze cyklicznym i krajowym - adresowana jest do reprezentantów różnych dyscyplin nauki i działalności praktycznej
  oraz organów decyzyjnych i organizacji pozarządowych, którzy są bezpośrednio zainteresowani podnoszeniem jakości środowiska 
  zbudowanego, a także badaniami naukowymi w tym zakresie.
 
  Pierwsza konferencja BIWA odbyła się w 2015 roku i spotkała się z dużym zaintersowaniem. Miała także charakter sodażowy, identyfikujący
  interesującą środowisko naukowe tematykę badawczą.
 
  Bazując na tej wiedzy, II Ogólnopolską Konferencję Naukową "Badania Interdyscyplinarne w Architekturze" praganiemy poświęcić
  problematyce potrzeb różnych grup wiekowych w odniesieniu do środowiska architektoniczno-urbanistycznego.
  Wspomniane powyżej grupy wiekowe to dzieci, młodzież oraz dorośli w tym seniorzy. W każdej z tych grup chcielibyśmy także
  zauważyć potrzeby osób z niepełnosprawnościami w odniesieniu do budynków i przestrzeni urbanistycznych.
 
  Celem bieżącej konferencji jest zatem poszukanie relacji pomiędzy wyzwaniami, jakie wnoszą do architektury i urbanistyki różne
  grupy wiekowe, a ich faktyczną realizacją.
 
  Mamy nadzieję, że konferencja stanowić będzie przegląd najnowszych badań w tym zakresie, z perspektywy specjalistów z różnych dziedzin.
  Zapraszamy do zaprezentowania wniosków z badań, ale także metod, technik i narzędzi badawczych, wyników komercjalizacji badań, w tym
  wdrożeń i efektów współpracy badawczej z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doświadczeń z realizacji grantów, jak również uwag
  związanych z użytkowaniem obiektów architektonicznych i przestrzeni urbanistycznych wraz z ich krytyczną analizą.
  Chcielibyśmy, aby BIWA 2017 sprowokowała do ożywionej dyskusji, a także integracji nauki i praktyki oraz posłużyła upowszechnianiu wiedzy
  z zakresu szeroko rozumianej problematyki badań środowiska zbudowanego.
 
 

TEMATYKA KONFERENCJI:

  Proponujemy, aby szczegółowy zakres tematyczny konferencji podzielony został na poniższe zagadnienia, w ramach których
  zaprezentowane zostaną potrzeby użytkowników w różnym wieku w stosunku do różnego typu przestrzeni architektonicznych
  (budynki) i urbanistycznych, takich jak:
 • przestrzenie zamieszkania
 • przestrzenie edukacji
 • przestrzenie pracy
 • przestrzenie rozrywki. 
 Jedną z sesji konferencyjnych chcemy dedykować prezentacji prac badawczych prowadzonych z udziałem studentów I, II i III stopnia
 (doktorantów) i innych form powiązania dydaktyki z badaniami naukowymi. 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI

 
Przewodnicząca Rady Naukowej:
  
Dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz – Wydział Architektury PŚ
 
 
Członkowie:
 
Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska - Wydział Architektury PŚ

Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska - Wydział Architektury PK

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Wydział Architektury PŚ

Dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. nzw. - Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

Dr hab. Adam Bartoszek – prof. nzw. – Instytut Nauk Społecznych UŚ 
 

Dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. - Wydział Architektury PW

Dr hab. Małgorzata Dobrowolska - Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki - Wydział Architektury PG


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

Kierownik konferencji – dr hab. inż. arch. Beata Komar, beata.komar@polsl.pl

Sekretarz – dr inż. arch. Joanna Biedrońska, joanna.biedronska@polsl.pl

Członek komitetu organizacyjnego, public relation – dr inż. arch. Anna Szewczenko, anna.szewczenko@polsl.pl

Współpraca organizacyjna, sekretariat – mgr Alina Soroka-Kalnik, alina.soroka-kalnik@polsl.pl  tel. 32 237 25 91
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROGRAM KONFERENCJI


czwartek 20.04.2017


9.00-10.00 – rejestracja uczestników + kawa/herbata na dzień dobry_1


aula 014

10.00-10.15: Powitanie i wykład inauguracyjny:

 • Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Dziekan WA: Wirusy architektury. Co wolno architektom? Czy ładny - to wystarczy? Projektowanie jakościowe w oparciu o wiedzę, potrzeby i priorytety – standard i obowiązek

10.15-10.30: Wykład wprowadzający:

 • Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska: Metody i techniki badawcze w architekturze. Zastosowanie w procesach projektowana


aula 014

10.30-11.45; Sesja 1: PLENARNA: referaty po 15 min.

(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross)

 • Dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia: Wróćmy do kultury

 • Dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. PW: Od kanonu przez model empiryczny ku parametrycznym formułom. Ewolucja poglądów na temat użytkowych i ergonomicznych uwarunkowań architektury

 • Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki: Projektowanie uniwersalne w planowaniu integracyjnych placów zabaw

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym referacie)


sala 7

11.45 – 12.15 przerwa na kawę_2aula 014

12.15-13.45; Sesja 2: ZAGADNIENIA INTERDYSCYPLINARNE W PROJEKTOWANIU; referaty po 10 min.

(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. nzw. PW)

 • Mgr Maciej Żłobiński: Wieloaspektowość projektowania przestrzeni biurowej

 • Dr inż. arch. Michał Sitek: Projektowanie udogodnień w przestrzeniach terminali lotniczych – oczekiwania i potrzeby pasażerów

 • Mgr inż. arch. Wojciech Filip Maciejewski: Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w badaniach wpływu dystrybucji oświetlenia elektrycznego na poczucie bezpieczeństwa

 • Dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. nzw. AGH, Dr inż. Grzegorz Augustyn, Dr inż. Jakub Jurasz, Mgr inż. Krzysztof Jurczyk, Dr inż. Tomasz Korbiel, Dr inż. Rafał Rumin: Analiza projektów architektonicznych budynków użyteczności publicznej w kontekście parametrów komfortu termicznego

 • Dr inż. arch. Leszek Świątek: Wskaźniki biofilii. Pokoleniowa percepcja biokultury w projektowaniu

 • Dr inż. arch. Justyna Kleszcz: Farma jako system kształtowania produktywnej zieleni miejskiej w Europie i na świecie – wyzwania i zagrożenia

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym referacie)


sala 7

13.45-14.45 przerwa na obiad


aula 014

14.45-16.15; Sesja 3a: PRZESTRZENIE ZAMIESZKANIA I POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW: referaty po 10 min.

(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki)

 • Dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz: Realizacja potrzeb zdrowotnych człowieka w architekturze

 • Dr inż. Anna Ostańska: Zmiany w preferencjach mieszkańców osiedla z budynkami prefabrykowanymi po czterech latach od chwili pierwszych interdyscyplinarnych badań ankietowych

 • Mgr inż. arch. Ewa Dyk: Partycypacyjne działania różnych grup wiekowych a zmiany przestrzeni osiedli mieszkaniowych z II połowy
  XX wieku.

 • Dr inż. Elżbieta Szafranko: Problematyka kształtowania przestrzeni zamieszkania i lokalizacji inwestycji mieszkaniowych

 • Dr inż. arch. Marcin Głuchowski: Współczesny kwartał architektury mieszkaniowej, a potrzeby użytkowników zespołów wielorodzinnych

 • Mgr inż. arch. Jarosław Zawadzki: Pięćdziesięciolecie modyfikacji modułowego budownictwa mieszkaniowego, na podstawie Osiedla Piastowskiego w Poznaniu

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym referacie)


aula 015

14.45-16.15; Sesja 3b: PRZESTRZENIE ZAMIESZKANIA - MIASTO; referaty 10 min. (prowadzenie: Dr hab. Małgorzata Dobrowolska)

 • Mgr Adam Sebastian Górski: Społeczny obraz miasta jako wyznacznik działań podejmowanych w procesie rewitalizacji

 • Dr inż. arch. Marek Janik: Przedprojektowe badania przestrzeni miejskiej. Przykład zastosowania narzędzia badawczego

 • Dr inż. arch. Agnieszka Bugno-Janik: Badania partycypacyjne przestrzeni miejskiej – autorskie narzędzia badawcze

 • Dr inż. arch. Krzysztof Kozak: Badania możliwości zaspokajania potrzeb parkingowych mieszkańców w obszarze zabudowy śródmiejskiejw zarysach średniowiecznego układu urbanistycznego na przykładzie miasta Gliwice

 • Dr inż. arch. Agnieszka Szumilas: Badania pomocne w analizie powierzchni parkingowej osiedla, w latach 1975 – 2016

 • Mgr Łukasz Drozda: Między zrównoważeniem i wykluczeniem. Kolizje projektowania uniwersalnego z transportem zrównoważonym na przykładzie Warszawy

 • Dr hab. Małgorzata Dobrowolska, dr inż. arch. Agnieszka Labus: Modele tworzenia inkluzywnych społeczności zamieszkujących budynek mieszkalny, w szczególności uwzględniające osoby starsze i niepełnosprawne

dyskusja: 30 min. (lub 5 min po każdym referacie)


sala 7

16.15-16.45 przerwa na kawę_3


aula 014

16.45-18.15; Sesja 4a: PRZESTRZENIE EDUKACJI, PROJEKTY DYDAKTYCZNE I BADANIA STUDENCKIE; referaty po 10 min.

(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska)

 • Dr inż. arch. Angelika Lasiewicz-Sych: Architektura uniwersytecka – jako przestrzeń dialogu i zaangażowania

 • Dr inż. arch. Joanna Gil-Mastelarczyk: Zielona przestrzeń rozrywki w mieście – istotny element problematyki edukacyjnej

 • Mgr inż. arch. Ewa Marczewska: Określenie stopnia dostępności przestrzeni publicznych na Kampusie Politechniki Gdańskiej w myśl teorii projektowania uniwersalnego z użyciem metodologii space syntax

 • Studentka Justyna Motyka: Opracowanie założeń programowo-przestrzennych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Omówienie metody badań przedprojektowych na przykładzie ćwiczenia semestralnego

 • Studentki: Sonia Jarczyk, Marta Kamińska: Modelowe mieszkanie seniora w badaniach przedprojektowych z udziałem użytkowników. Studium przypadku

 • Studenci: Kajetan Herkt, Monika Bucała, Ewelina Kielak, Natalia Jarosz, Wiktoria Jagiełka: Przestrzeń edukacji i rozrywki dostosowana do dzieci z autyzmem

dyskusja: 30 min. (lub 5 min. po każdym referacie)


aula 015

16.45-18.15; Sesja 4b: PRZESTRZENIE ZAMIESZKANIA - SENIORZY I NIEPEŁNOSPRAWNI; referaty po 10 min.

(prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Beata Kucharczyk-Brus)

 • Dr inż. arch. Maria Bielak-Zasadzka, Inż. arch. Marika Dąbrowska, Kształtowanie przestrzeni obiektu hospicjum w odpowiedzi na potrzeby behawioralne jego użytkowników

 • Dr inż. arch. Joanna Kaszuba, Dr inż. arch. Karolina Sobczyńska: Optymalizacja przestrzeni mieszkalnej użytkowanej przez osoby niepełnosprawne wraz z osobami pełnosprawnymi w celu spełnienia szerokiego spectrum potrzeb

 • Dr inż. arch. Małgorzata Bartnicka: Podatność mieszkań na dostosowanie ich na potrzeby osób niepełnosprawnych

 • Dr inż. arch. Monika Magdziak: Typologia osób starszych pod kątem potrzeb mieszkaniowych

 • Dr inż. arch. Iwona Benek, Mgr inż. arch. Małgorzata Kampka: Poprawa jakości opieki nad pacjentami geriatrycznymi poprzez terapie w adekwatnie kreowanym środowisku zajęciowym

 • Dr inż. arch. Joanna Borowczyk: Budynki dostępne - propozycje systematyzacji zbioru dobrych praktyk jako instrumentu wsparcia trwałej integracji społecznej

dyskusja: 30 min. (lub 5 min po każdym referacie)aula 014


18.30-19.30 I FESTIWAL FILMOWY STUDENTÓW ARCHITEKTURY „Człowiek w architekturze” (prowadzenie: Dr hab. inż. arch. Beata Komar)20.00 Bankiet, HOTEL SILVIA Klub Mardi Gras, Gliwice, ul. Studzienna 8piątek 21.04.2017


9.00-10.00 – rejestracja uczestników + kawa na dzień dobry_1


aula 015

10.00-11.30; Sesja 1: PRZESTRZENIE ROZRYWKI (panel dyskusyjny); (prowadzenie: Dr inż. arch. Anna Szewczenko)

 • Dr inż. arch. Magdalena Jamrozik-Szatanek: Przestrzenie rozrywki, jako ważny element uzdrawiającego środowiska w szpitalach pediatrycznych

 • Dr inż. arch.Rafał Szrajber: Architektura wirtualnych światów jako obszar badawczy

 • Mgr inż. arch. Bogusław Hajda: Alternatywne formy wykorzystania przestrzeni miasta

 • Mgr inż. arch. Agnieszka Piórkowska: „Tańczyć każdy może” - Case study do rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych szkoły i teatru tańca

 • Mgr inż. arch. Kamil Hojarczyk: Przestrzeń czasu wolnego młodzieży na obszarach wiejskich (Na przykładzie wsi Babice, Jankowice, Mętków i Zagórze w gminie Babice)

 • Mgr inż. arch. Lea Kazanecka-Olejnik: Tymczasowe przekształcenia przestrzeni publicznych

Komunikaty 5 minut+dyskusja 60 min


sala 7

11.30 – 12.15 brunch


12.30 Wyjazd na wycieczkę do Strefy Kultury w Katowicach


Plan wycieczki:


 • godz. 12.30 wyjazd: (miejsce zbiórki – Gliwice, ul. Akademicka / Plac Krakowski)

 • godz. 13.30-15.00 zwiedzanie z przewodnikiem siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR)

 • godz. 15.00-16.00 kawa, przekąski we własnym zakresie w restauracji Cadenza na terenie NOSPR

 • godz. 16.00-17.00 spacer i zwiedzanie obiektów Strefy Kultury z możliwością wejścia do Galerii Jednego Dzieła w Muzeum Śląskim, gdzie aktualnie prezentowana jest praca Dani Karavan’a, Reflection / Odbicie

 • godz. 17.00 – wyjazd do Gliwic z parkingu NOSPR-u

 • godz. 18.00 – powrót do Gliwic, parking przy ul. Ks. M. Strzody


Organizator konferencji zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do programu konferencji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


WYDAWNICTWO KONFERENCYJNE

Teksty referatów o objętości min. 0,5 arkusza wydawniczego zostaną opublikowane cyfrowo, jako rozdziały w wieloautorskiej, redagowanej monografii konferencyjnej w języku polskim (co daje 5 punktów w rejestracji dorobku naukowego na uczelniach).Wersja elektroniczna monografii zostanie zamieszczona w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Śląskiej na zasadzie otwartego dostępu (Open Access)*.

Autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do przygotowania publikacji w języku angielskim w czasopiśmie punktowanym (11 pkt) z listy B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – “Architecture • Civil Engineering • Environment – ACEE” www.acee-journal.pl Czasopismo jest indeksowane w prestiżowej bazie Web of Science, a także w bazach BazTech oraz IndexCopernicus, dostępne w wersji on-line na zasadzie otwartego dostępu (Open Access);

*Dalsze wskazówki w dokumentach: Wydawnictwo konferencyjne oraz Szablon edytorski artykułu.

 
 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • Wycieczka do Strefy Kultury w Katowicach: Muzeum Śląskie, NOSPR, Centrum Kongresowe  (21.04.17),
     MS.jpgNospr.jpg MC.jpgTERMINARZ KONFERENCJI

 • Termin konferencji: 20-21 kwiecień 2017
 • Zgłoszenie na konferencję wraz ze streszczeniem referatu: 16 grudzień 2016 (prosimy o przesłanie dokumentów na adres mailowy: beata.komar@polsl.pl)
 • Ogłoszenie kwalifikacji referatu do wygłoszenia lub na sesję posterową: 16 styczeń 2017
 • Nadesłanie pełnego tekstu referatu: 17 marzec 2017 (teksty prosimy przesyłać na adres: joanna.biedronska@polsl.pl)
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej: 17 marzec 2017 (potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres: alina.soroka-kalnik@polsl.pl)
 • Recenzje, wybór najlepszych tekstów do ACEE: 20 kwiecień 2017
 

OPŁATA KONFERENCYJNA

1. Koszt uczestnictwa wynosi: 650 zł (dla doktorantów i studentów - 350 zł - ilość miejsc ograniczona)
Koszt obejmuje wydawnictwo monografii konferencyjnej, materiały konferencyjne,
catering, bankiet, udział w wycieczce do Strefy Kultury w Katowicach.
Koszt nie obejmuje dojazdów i noclegów. Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji
dokonują we własnym zakresie.

2. Numer konta, na które należy dokonywać opłaty konferencyjnej:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ING BANK ŚLĄSKI S.A. ODDZIAŁ GLIWICE
60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
z dopiskiem Badania Interdyscyplinarne w Architekturze_ Imię i nazwisko uczestnika
Termin wniesienia opłaty: 15 marzec 2017
Potwierdzenie wpłaty proszę przesłać na adres: alina.soroka-kalnik@polsl.pl


ZAKWATEROWANIE

Dom Gościnny Politechniki Śląskiej Sezam
ul. Pszczyńska 89a, Gliwice
32 237-23-07
32 237-23-08

Hotel Diament Economy***
ul. Zwycięstwa 42
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 231 18 21
fax: +48 32 231 18 23
e-mail: gliwiceeconomy@hotelediament.pl
Na hasło „Konferencja BIWA” zniżka (cena pokoju 1-osobowego 170 zł/doba, pokój 2-osobowy 210 zł/doba)

Hotel Diament Plaza ****
ul. Zwycięstwa 42
44-100 Gliwice
tel.: +48 32 721 70 00
fax: +48 32 721 70 01
e-mail: gliwice@hotelediament.pl
Na hasło „Konferencja BIWA” zniżka (cena pokoju 1-osobowego 250 zł/doba, pokój 2-osobowy 295 zł/ doba)

Hotel Mikulski
ul. Dąbrowskiego 24
44-100 Gliwice
+48 32 3318201
recepcja@hotelmikulski.pl


Te i inne hotele dostępne są bezpośrednio przez swoje strony internetowe lub przez portal
Booking.com


WSKAZÓWKI DOJAZDU

Wydział Architektury - ul. Ks. Marcina Strzody 10: https://goo.gl/maps/4iomA

HOTEL SILVIA, ul. Studzienna 8: https://goo.gl/maps/ine3n
 


mapa.png


PARKINGI

Budynek Wydziału Architektury zlokalizowany przy ul. Ks. M. Strzody 10 nie posiada własnego parkingu. Prosimy o parkowanie na sąsiednich ulicach (np. Zimnej Wody, Kłodnickiej) oraz parkingu miejskim.


MATERIAŁY DO POBRANIA

Program konferencji BIWA 2017

Abstrakt_wytyczne.docAbstrakt_wytyczne.doc

Formularz zgłoszeniowy_.docFormularz zgłoszeniowy_.doc

Szablon edytorski artykułu.docSzablon edytorski artykułu.doc

Terminarz konferencji.docTerminarz konferencji.doc

Wydawnictwo konferencyjne.docWydawnictwo konferencyjne.doc
FESTIWAL FILMOWY

Plakat FFSA_sm.jpg


Formularz zgłoszeniowy na festiwal filmowy.docFormularz zgłoszeniowy na festiwal filmowy.doc

Formularz zgłoszeniowy na festiwal filmowy.pdfFormularz zgłoszeniowy na festiwal filmowy.pdf

Regulamin I Festiwalu Filmowego StudentowArchitektury_.pdfRegulamin I Festiwalu Filmowego StudentowArchitektury_.pdf

Plakat FFSA.jpgPlakat FFSA.jpg


GALERIA BIWA 2015


BIWA 2015_10.jpgBIWA 2015_21.jpgBIWA 2015_22.jpgBIWA 2015_30.jpgBIWA 2015_31.jpg

P1160880.jpgP1160875.jpgwarsztaty 7.jpgwarsztaty 1.jpgwarsztaty 2.jpgwarsztaty 6.jpg

 

ZAPRASZAMY PONOWNIE !Patronat:

PTE.gif
Oddział Śląski

Sarp.PNGPatronat medialny:

 

logo acee.gif 
 
 A_B.PNG
 
Builder.PNG